Asbest Risicobeoordeling

Rontrex Asbest voert regelmatig NEN-2991 risicobeoordelingen uit. In deze rapportages wordt een classificatie gegevens voor wat betreft de veiligheid in en rondom gebouwen en constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Samen met een RvA geaccrediteerd laboratorium worden de onderzoeken op locatie uitgevoerd en beschikken gebruiker en beheerder snel over de resultaten. Er kan dan snel gepaste actie ondernomen worden om te komen tot een asbestveilige (werk)omgeving.

Het NEN-2991 onderzoek

Het doel van een NEN-2991 onderzoek is om het risico op mogelijke blootstelling aan asbest in kaart te brengen en inzichtelijk te maken voor met name werknemers die in het pand werkzaamheden uitvoeren tot aan de sloop. Aanleiding hiervoor kan een situatie zijn waarbij ongewenst asbest is vrijgekomen in een gebouw. Er kunnen dan asbestvezels op oppervlakken terecht zijn gekomen die op allerlei manieren verspreid kunnen worden door het pand. Bijvoorbeeld via schoeisel, door het trekken van kabels boven plafonds of via luchtventilatiekanalen.

Ook is het mogelijk dat asbestvezels direct in de lucht terecht zijn gekomen. Deze vezels vormen zo een acuut risico voor de mensen die het pand betreden. Wanneer de inspecteur dit tegenkomt tijdens een visuele inspectie (Voormalig TYPE A inventarisatie), zal hij de opdrachtgever direct inlichten.

Om het blootstellingsrisico te bepalen worden er op strategische plaatsen (oppervlakken) kleefmonsters genomen en met behulp van luchtpompen worden monsters van de lucht genomen. De normen waaraan deze kleefmonsters en luchtmonsters moeten voldoen zijn vastgelegd in de NEN-2991.

Risicocategorieën

Er zijn drie categorieën vastgesteld voor wat betreft de hoogte van het risico en de eventuele maatregelen die genomen dienen te worden. Deze categorieën zijn overgenomen uit de oude BRL-5052 en dienen als grondslag voor het NEN-2991 onderzoek. Deze risicocategorieën lopen op van 3 naar 1, waarbij 1 het hoogste risico vertegenwoordigd. Deze bepalen ook de strategie en de omvang van het NEN-onderzoek.

Rontrex adviseert u graag over welke acties er nodig zijn om weer tot een veilige situatie te komen, onafhankelijk van de risicocategorie.

Categorie 1: Sanering dringend noodzakelijk

In de regel betreft het hier ‘niet-hechtgebonden’ asbest die zowel in de lucht als neergeslagen op oppervlakken een risico vormt. Situaties die in deze categorie vaak aangetroffen worden zijn onder andere: gebroken amosietplaten, losse stukken leidingisolatie, spuitasbest en asbestkoord. De desbetreffende ruimte dient te worden afgesloten.

Categorie 2: Saneren of risicobeoordeling uitvoeren

In deze categorie worden vaak verweerde ‘hechtgebonden’ asbesthoudende materialen aangetroffen. Afhankelijk van de gevonden asbestconcentratie kan gekozen worden voor een asbestbeheersplan, waarbij de asbesthoudende objecten, met enkele veiligheidsmaatregelen, tot aan het moment van sloop in het pand aanwezig kunnen blijven. Bij een hogere asbestconcentratie dient er binnen 3 maanden een sanering uitgevoerd te worden.

Categorie 3: Geen direct risico

Gebouwen die in deze categorie vallen kunnen zonder maatregelen of beperkingen gebruikt worden tot aan het moment van sloop. Er kan geadviseerd worden een beheersplan op te stellen.