Asbestinventarisatie

Rontrex is een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau en voert door heel Nederland asbestinventarisaties conform SC-540 uit. Hiermee worden systematisch en volledig alle waarneembare asbest (in producten, besmet materiaal of constructieonderdelen) in een bouwwerk of object in kaart gebracht.

Daarna kan het asbest door een gecertificeerd bedrijf op een veilige manier gesaneerd worden. Het gebouw of object kan vervolgens asbestvrij gesloopt worden, of weer in gebruik genomen worden op een asbestveilige manier. Indien er bij een inventarisatie asbest is gevonden, kan Rontrex Asbest voor u de sanering laten verzorgen of u advies geven over hoe u dit aan moet pakken.

Waarom inventarisatie voor verwijdering?

Alvorens asbestverwijdering moet er een asbestinventarisatie plaats vinden. Rontrex is een SC-540 gecertificeerd inventarisatie bureau en inventariseert de asbesthoudende toepassingen. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van asbesthoudende toepassingen, de hoeveelheden en in welke risicoklasse er gesaneerd moet worden. De SC-540 schrijft voor dat een inventarisatiebureau de verplichting heeft om de maskeruren van de saneerder zo veel mogelijk te beperken.

Het onderzoek

In de praktijk houdt een asbestinventarisatie van Rontrex in dat in een gebouw of een object (of een gedeelte hiervan) alle asbesthoudende materialen en toepassingen door ons in kaart worden gebracht. Vooraf wordt het nodige ‘deskresearch’ verricht, zoals het bestuderen van bouwtekeningen en bestekken, oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers, onderhoudsdiensten of beheerders. Het asbest wordt vervolgens door onze Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) opgespoord, bemonsterd en door het laboratorium op microscopisch niveau geanalyseerd. De bevindingen van de onderzoeken worden volgens vaste richtlijnen verwerkt in een rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportages is de classificatie volgens de door TNO opgestelde SMA-rt database. Hiermee wordt de hoogte bepaald van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren. Door onze werkwijze kunnen we, indien nodig, het hele traject, inclusief het rapport binnen 24 uur uitvoeren.

Asbestinventarisatie vanaf 1 Maart 2017

Vanaf 1 Maart 2017 zijn de certificaten van asbestinventarisatie (SC-540) en asbestverwijdering (SC-530) samengevoegd tot een nieuw certificatieschema. Hierdoor komen de termen SC-530 en SC-540 te vervallen. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27, werkveld-specifiek certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

De volgende typen asbestinventarisaties zijn dus samengevoegd tot 1 certificatie samengevoegd:

  • TYPE A asbestinventarisatie conform de SC-540
  • TYPE B asbestinventarisatie conform de SC-540
  • TYPE G asbestinventarisatie conform de SC-540
  • TYPE 0 asbestinventarisatie conform de SC-540

Na de nieuwe regelgeving van 1 Maart 2017 is dit veranderd. Maar wat zijn de grootste veranderingen?

De verschillende asbestinventarisatietypen komen te vervallen
In plaats van bovenstaande typen moet de inventarisatie nu geschikt zijn voor het uiteindelijke doel. Inventarisaties zijn op deze manier specifiek gericht op de wensen van de klant. Rontrex dient duidelijk naar voren te laten komen wat er geïnventariseerd moet worden en waarvoor het asbestinventarisatierapport geschikt is.

Bijvoorbeeld: U vindt asbest in uw woning, op het dak, in uw schuur of andere opstal en neemt daarom contact op met een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf zoals Rontrex Asbest B.V. Na de eerste inspectie zal een asbestinventarisatierapport opgesteld worden voor het saneren van het asbest in uw woning, dak, schuur of andere opstal. Op deze manier wordt het een gerichte asbestinventarisatie, waardoor uitsluitingen geminimaliseerd worden. Rontrex Asbest B.V. regelt ook het vervangen van uw kozijnen, een renovatie of zelfs algehele of gedeeltelijke sloop van uw woning, schuur of andere opstal.

“Rontrex kan geheel vrijblijvend en kosteloos een kostenraming voor u maken en na opdracht zelfs het saneringstraject, vergunning en het eventueel nieuw aanbrengen van golfplaten en zonnepanelen voor u verzorgen.”

Werkwijze nieuwe regelgeving
De werkwijze in de ogen van de klant is nagenoeg niet veranderd. Doorgaans wordt door ons als eerste een asbestinventarisatie uitgevoerd waarbij tijdens de inspecties door de DIA’s slechts gebruik gemaakt wordt van zogenaamd licht-destructief onderzoek (voormalig TYPE A). Indien het vermoeden bestaat dat er nog meer asbest aanwezig is dat niet zonder zwaar ‘hak- en breekwerk’ in kaart gebracht kan worden adviseren wij een vervolgonderzoek (voormalig TYPE B).

Dit onderzoek wordt meestal door onze DIA’s uitgevoerd en indien nodig bij grootschalig sloopwerk in samenwerking met een gecertificeerd (SC-530) asbestsaneringsbedrijf.

Veiliger werken met asbest vanaf 1 Maart 2017
Meer informatie over de wetswijziging en hoe deze zorgt voor veiliger werken met asbest is te vinden in het volgende nieuwsbericht: Veiliger werken met asbest door wetswijzigingen.

Wettelijke verplichtingen

De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie ter plekke uitgevoerd moet worden. Deze mogen slechts verzorgd worden door SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatiebureau’s zoals Rontrex.

Ook de asbestinspecteurs (DIA’s) hebben sinds april 2011 een verscherpt persoonlijk certificaat, omschreven in de SC-560. De inspecteurs van Rontrex zijn uiteraard allen in het bezit van dit persoonsgebonden en tijdelijke certificaat. Elke 3 jaar moeten zij opnieuw examen doen. Zo worden de laatst geldende veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen gewaarborgd.